close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Bangkoku przyjmuje opłaty konsularne wyłącznie w walucie miejscowej THB (tajski baht). Opłaty konsularne należy uiszczać gotówką w kasie urzędu.

   

   

  Przeczytaj więcej o opłatach konsularnych: Rozporządzenie MSZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. 2015 poz. 2237).

   

   

   

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH 

  (AMBASADA RP W BANGKOKU)

   

  aktualizacja: 03-01-2017

   


   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w THB

  1

  2

  3

  I. Czynności w sprawach paszportowych

  1.01

  Wydanie paszportu

  4150

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  1321

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  1510

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  1132

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  566

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  12450

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  7923

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  4150

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

  13582

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

  1510

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

  3019

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

  13582

  2.05

  Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)

  1132

  III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  2300

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  2300

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  n/d

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  n/d

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  1132

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

  1132

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  2264

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  1887

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  1132

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  1132

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

  1132

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  755

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  1887

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i

  poświadczania tłumaczeń

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  1132

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  2264

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  1132

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  1132

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  1132

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  7546

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  1132

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  3396

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  1132

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  1132

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*) ***)

  18863

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  1887

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  1887

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

  1887

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  1887

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

  1887

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

  1887

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  1887

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  1887

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  1132

  VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  9055

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  11318

  8.03

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

  7546

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  1510

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****)

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  3396

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  1132

   

   

   

  KOSZT WYBRANYCH CZYNNOŚCI KONSULARNYCH 

  (BIURO AMBASADY RP W TAJLANDII Z SIEDZIBĄ W RANGUNIE)

                                                                            (obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

   

   

   

  SPRAWY PASZPORTOWE

   

  Wydanie paszportu tymczasowego

  44 USD

  Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu

  33 USD

   

  SPRAWY PRAWNE

   

  Legalizacja dokumentu

  33 USD

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentu (za każdą rozpoczętą stronę)

  98 USD

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentu (za każdą rozpoczętą stronę)

  33 USD

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentu stanu cywilnego lub dokumentu o treści powtarzalnej (za każdą rozpoczętą stronę)

  33 USD

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu (za każdy dokument)

  66 USD

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu (za każdy dokument)

   33 USD

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego (za każdy dokument)

   33 USD

  Poświadczenie daty okazania dokumentu (za każdy dokument)

   33 USD

  Wydobycie dokumentu za granicą i przesłanie do kraju

   33 USD

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

   33 USD

  Zawarcie związku małżeńskiego przed Konsulem RP

  545 USD

  Wpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja)

   55 USD

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  33 USD

  Wykonanie innej czynności notarialnej

   33 USD

  Wydanie zaświadczenia na przewóz broni na lub przez terytorium RP

   66 USD

  Wydanie zaświadczenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

   55 USD

  Wydanie innego zaświadczenia

   33 USD

  Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

   22 USD

  Wykonanie czynności poza urzędem

   98 USD

   

  SPRAWY OBYWATELSKIE

   

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

  392 USD

  Wniosek o poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego przez Wojewodę wraz z doręczeniem decyzji

  88 USD

  Wniosek o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  392 USD

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: